מכרז פומבי מס' 4/2018 אספקת תוכנת אכיפה מנהלית ועובד


מוא"ז עמק לוד (להלן: ״המועצה״) , מזמינה בזאת הצעות מחיר לאספקת תוכנת אכיפה ועובד לליווי, בהתאם למפורט במסמכי מכרז פומבי להלן: 

  1.  על המשתתפים לעמוד בתנאי הסף המפורטים להלן.
  2. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש אצל שי מדינה , טל' 073-2230653 במשרדי מוא"ז עמק לוד שבכפר חב"ד, בימים א׳ ה׳ בין השעות - 08:30-13:00 . החל מיום 13.3.18 ועד ליום 28.3.2018
  3.  ניתן לעיין במסמכי המכרז קודם לרכישתם, ללא תשלום, במשרדי המועצה באתר האינטרנט של המועצה, תחת הכותרת מכרזים: http://emek-lod.org.il/bids/
  4.  את ההצעות על כל נספחיהן יש למסור ידנית בשני עותקים במעטפת המכרז כשהיא סגורה ונושאת את מספר המכרז ללא סימני זיהוי אחרים עד ליום ה' 29.3.18 בשעה 12:00 לתיבת המכרזים במשרדי המועצה, לשכת ראש המועצה בקומה 1 , בניין המועצה הממוקם בכפר -חב"ד.
  5. מפגש מציעים יערך ביום ראשון 18.3.18 בעשה 11:00 בחדר הישיבות שבבניין המועצה. (ההשתתפות במפגש המציעים אינה חובה) 
  6. על כל מציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית להבטחת קיום התחייבויותיו בהתאם להצעתו על סך 5,000 ₪ בתוקף עד ליום 28.6.18 בדיוק.
  7. לפרטים נוספים ניתן לפנות לשי מדינה, בטלפון : 073-2230653 בימים א'- ה' בין השעות 8:00 עד 13:00 , מייל: shay@Emek-Lod.org.il
  8. הצעה שלא תוגש במועד לא תובא לדיון.

 

בכבוד רב,
דוד יפרח
ראש המוא"ז עמק לוד