עמק לוד עמק לוד עמק לוד
ערוץ הyoutube של המועצה
גודל פונט גודל פונט גודל פונט
תוכן

מכרז מס' 21/2017- אספקת שירותי ביובית

תאריך: 09/08/2017
תוכן:

לפרטי המכרז המלאים לחצו כאן 

 

מכרז מס' 21/2017- אספקת שירותי ביובית 

 

מועצה אזורית עמק לוד (להלן: "המועצה") מזמינה בזאת גופים העומדים בתנאי הסף המפורטים בחוברת המכרז להציע הצעות עבור קבלת שירותי ביובית  :

  1. על המשתתפים לעמוד בתנאי הסף המפורטים בחוברת המכרז.
  2. על כל מציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית להבטחת קיום התחייבויותיו בהתאם להצעתו על סך 5,000  ₪ בתוקף עד ליום 3.11.17  בדיוק.
  3. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במועצה האזורית עמק לוד החל מיום 23.7.17  תמורת סך של 500 ₪ (שלא יוחזרו) בימים א'-ה' בשעות 8:30-12:00. יודגש, כי מציע אשר לא רכש את מסמכי המכרז, לא יוכל להשתתף בו.
  4. את ההצעות על כל נספחיהן יש למסור ידנית במעטפת המכרז כשהיא סגורה ונושאת את מספר המכרז ללא סימני זיהוי אחרים עד למועד האחרון ביום ה- 9.8.17 שעה 13:00 לתיבת המכרזים הנמצאת בלשכת מנכ"ל בבניין המועצה האזורית קומה 2.
  5. באחריות המציע להניח ההצעה בתוך תיבת המכרזים. ההצעה תוגש ב-2 (שני) עותקים.
  6. שאלות הבהרה – את שאלות ההבהרה, (על קובץ וורד בלבד) יש להעביר באמצעות כתובת המייל: erezs@Emek-Lod.org.il. המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה ע"י המציעים עד ליום, ה- 30.7.17 , בשעה 12:00.
  7. תשובות לשאלות הבהרה יישלחו אך ורק למציעים אשר רכשו את מסמכי המכרז ונרשמו כנדרש.

 

 

                        דוד יפרח- ראש המועצה