למסמכי המכרז המלאים לחצו כאן

 

מכרז מס' 20/2017 לשירותי הסעות תלמידים ו/או עובדי הוראה

למוסדות חינוך רגיל ומיוחד ולהסעות אקראיות ומיוחדות.

 

מועצה אזורית עמק לוד (להלן: "מועצה") יוצאת למכרז פומבי מס' 20/2017 לשירותי הסעות תלמידים ו/או עובדי הוראה למוסדות חינוך רגיל ומיוחד ולהסעות אקראיות ומיוחדות (להלן: "המכרז").

על המציע לעמוד בכל תנאי הסף הנוספים ומלוא דרישות המכרז.

מציע אשר מעוניין להגיש הצעה למכרז נדרש לשלם סך של 750 ₪, שלא יוחזרו, כתנאי להשתתפותו במכרז.

השירותים אותם מבקשת המועצה הינם: הפעלת שני אוטובוסים, המונים 55 מקומות ישיבה לפחות בכל אחד, במסלולים יומיים של עד 200 ק"מ כל אחד,  עם נהגים קבועים.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי המועצה הממוקמים בכפר חב"ד, החל מיום 9/7/17 ועד ליום 19/7/17 בין השעות 9:00-12:00.

ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא תשלום, במחלקת התחבורה וזאת בתיאום מראש בטלפון:

073-2230630

את ההצעה (בשני עותקים חתומים מקור) יש להכניס לתיבת המכרזים הנמצאת במשרד מנכ"ל המועצה עד לתאריך 19/7/17 בשעה 13:00.

ישיבה עם המציעים תערך בתאריך 11/7/17 בשעה 11:00 במשרדי המועצה הממוקמים בכפר חב"ד.

ההשתתפות בישיבה הינה חובה ומהווה תנאי סף להשתתפות במכרז.

 

 

בברכה,

דוד יפרח

ראש המועצה