עמק לוד עמק לוד עמק לוד
ערוץ הyoutube של המועצה
גודל פונט גודל פונט גודל פונט
תוכן

מכרז פומבי 12/2017 למכירת אוטובוס צהוב

תאריך: 01/05/2017
תוכן:

                                    

לפרטי המכרז המלאים לחצו כאן 

 

  מכרז פומבי מס' 12/2017

מכירת אוטובוס צהוב

 

 1. המועצה האזורית עמק לוד (להלן "המועצה") מעוניינת לקבל הצעות מחיר למכירת אוטובוס מדגם וולוו B10B שנת יצור 2000 מרכב מרכבים יד ראשונה (להלן, "האוטובוס").
 2. האוטובוס יימכר במצבו הנוכחי ולרוכש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בנוגע למצבו.
 3. האוטובוס יימסר לרוכש שיוכרז כזוכה רק לאחר העברת הבעלות עליו על שם הרוכש.
 4. את האוטובוס ניתן לראות במועצה האזורית עמק לוד בתיאום מראש עם מנהל מחלקת התחבורה ארצי אורן בטלפון 073-2230630.
 5. על מציע המעוניין להגיש הצעת מחיר, למלא את הצעתו על גבי הטופס המצ"ב ולהגישו במעטפה סגורה, שעליה מצוין מספר המכרז. על המציע לחתום בשולי הצעה זו בחתימה ובחותמת וכן לחתום על העמוד הראשון של ההצעה בראשי תיבות.
 6. את ההצעות יש להגיש במסירה אישית לתיבת המכרזים שבבניין המועצה האזורית עמק לוד בצרוף המחאה של 10% מערך ההצעה שישמש כערבות עד לא יאוחר מיום  23.4.17 בשעה 12:00. אין לשלוח הצעות בדואר, בפקס או בדואר אלקטרוני. הצעה שלא תמצא בתיבת המכרזים ביום ובשעה האמורים, מסיבה כלשהי, לא תידון.
 7. מובהר כי המועצה שומרת לעצמה את הזכות לקבל כל הצעה שהיא או לדחות את כל ההצעות, לרבות ההצעה הגבוהה ביותר, מכל סיבה שהיא.
 8. התשלום בגין האוטובוס יתבצע במזומן ומראש בלבד.
 9. על המציע שהצעתו תתקבל, לשלם את התמורה בגין האוטובוס בתוך 7 ימים ממועד הודעת המועצה על קבלת הצעתו.
 10. על הרוכש לאסוף את האוטובוס עם העברת הבעלות על שמו. איסוף האוטובוס ייעשה באופן עצמאי ע"י הרוכש, באחריותו ועל חשבונו, ובכפוף לביצוע התשלום כמפורט לעיל.
 11. בכל שאלה או הבהרה שתידרש למציע בקשר עם האמור לעיל, על המציע להפנותה למנהל מחלקת התחבורה אורן ארצי בכתובת oren@emek-lod.org.il ,או בפקס שמספרו 03-9606557 וזאת עד לא יאוחר מיום 5.4.17 בשעה 12:00 באחריות המציע לקבל אישור של המועצה בדבר קבלת שאלות הבהרה שיועברו באמצעות דואר אלקטרוני או פקס. פניה שלא נתקבל לגביה אישור קבלה כאמור, תיחשב כאילו לא התקבלה.