עמק לוד עמק לוד עמק לוד
ערוץ הyoutube של המועצה
גודל פונט גודל פונט גודל פונט
תוכן

מכרז פומבי 2017\9- הרחבת מועדון נוער בכפר חב"ד

תאריך: 01/05/2017
תוכן:

 

 

למסמכי המכרז לחצו כאן 

מכרז מס' 20179

הרחבת מועדון נוער בכפר חב"ד

 

מועצה אזורית עמק לוד (להלן: "מועצה") יוצאת למכרז פומבי מס' 20179 להרחבת מועדון נוער בכפר חב"ד  (להלן: "המכרז").

על המציע לעמוד בכל תנאי הסף ומלוא דרישות המכרז.

מציע אשר מעוניין להגיש הצעה למכרז נדרש לשלם סך של 1500 ₪, שלא יוחזרו, כתנאי להשתתפותו במכרז. מובהר, כי רכישת מסמכי המכרז על ידי המציע היא תנאי להשתתפות במפגש המציעים ולהגשת הצעת המציע במסגרתו. כל מציע יצרף להצעתו אישור בדבר רכישת מסמכי המכרז כאמור.

 

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי המועצה הממוקמים בכפר חב"ד, החל מיום 2017315 ועד ליום 201746 בין השעות 9:00-12:00. 

 

מפגש מציעים (להלן: "סיור קבלנים") יתקיים ביום 15 בחודש מרץ 2017, בשעה: 10:30 במשרד מנכ"ל המועצה. השתתפות במפגש המציעים הינה חובה ומהווה תנאי מקדמי להגשת הצעה למכרז ובדיקתה על-ידי ועדת המכרזים.

 

ההצעות למכרז תוגשנה, במסירה ידנית בלבד, לא יאוחר מיום 6  בחודש אפריל 2017 עד השעה 13:00 בצהריים, וזאת לתיבת המכרזים שתיועד לכך ושתימצא בלשכת  מנכ"ל המועצה (להלן: "מועד הגשת ההצעות").

 

 

 

                                             בברכה,

 

                                                                                                                                  דוד יפרח

                                                                                                                                  ראש המועצה